POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI

 

Ustanova za zdravstvenu njegu Domnius, Zagreb, Jarušćica 9E, Zagreb, je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18., dalje u tekstu: Ustanova Domnius). Ustanova Domnius u okviru svoje zdravstvene djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga fizikalne terapije i zdravstvene njege u kući  koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Ustanova Domnius posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca

Ovom Politikom zaštite privatnosti Ustanova Domnius svojim korisnicima kao ispitanicima želi pružiti informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, njihovim pravima te kontakt podacima Ustanove.

 

Tko smo mi?

Ustanova Domnius je zdravstvena ustanova osnovana za pružanje usluge fizikalne terapije i zdravstvene  njege  u kući. Sjedište Ustanove je u Zagrebu, na adresi Jarušćica 9E.  Odgovorna osoba za zastupanje Ustanove Domnius je ravnateljica Sanja Živković.

 

Svrha obrade osobnih podataka:

Ustanova Domnius osobne podatke korisnika svojih usluga obrađuje u svrhu pružanja    kvalitetne usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući  te u svrhu ispostavljanja računa za pružene usluge Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

 

Pravna osnova obrade:

Ustanova Domnius osobne podatke korisnika svojih usluga obrađuje na osnovi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, sklopljenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i   samog zahtjeva korisnika za pružanjem usluga zdravstvene zaštite.

Za obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Podnošenjem zahtjeva za pružanjem usluge smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka. Ustanova Domnius će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu za obradu njegovih osobnih podataka.

U slučaju kada ispitanik ne pruži ili odbije pružiti Ustanovi osobne podatke za koje postoji prethodno navedena pravna osnovna obrade, Ustanova Domnius neće moći pozitivno  odgovoriti na zahtjev ispitanika za pružanjem usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući odnosno doći će do prestanka pružanja usluge od strane Ustanove Domnius.

 

Primatelji osobnih podataka:

Ustanova Domnius osobne podatke svojih korisnika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci korisnika dostavljaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i osiguravajućim društvima radi naplate police dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci korisnika usluga kao ispitanika pohranjuju se i čuvaju u zakonskim rokovima propisanim  Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i na osnovi njega donesenim podzakonskim aktima odnosno sukladno propisima Zakona o računovodstvu.

 

Prava ispitanika:

Ustanova poštuje prava ispitanika koja se sastoje u sljedećem:

  • pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podaci)
  • pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Ustanovi)
  • pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
  • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Ustanova može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)
  • pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno Ustanovi ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
  • pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku
  • pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Ustanova u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.)
  • pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

 

Izvori podataka:

Ustanova Domnius osobne podatke korisnika usluga prikuplja izravno od ispitanika, javnih registara te od trećih osoba (npr. liječnika obiteljske medicine).

 

Kontakt podaci odgovorne osobe Voditelja obrade:

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice vezano uz obradu njihovih osobnih podataka   ili žele ostvariti neko od prethodno navedenih prava, mogu se obratiti ravnateljici Ustanove Domnius kao odgovornoj osobi Voditelja obrade za zaprimanje i rješavanje zahtjeva ispitanika.

Kontakt podaci odgovorne osobe Voditelja obrade: ravnateljica Sanja Živković, Zagreb, Jarušćica 9E, tel. 01/3096-856, mail: info@domnius.hr

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

Pravilnik možete preuzeti klikom na ovu poveznicu.

 

POZIV RADNICIMA POSLODAVCA

Poziv možete preuzeti klikom na ovu poveznicu.