Novosti

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Nar. novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Nar. novine br. 100/18) te članka 27. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu DOMNIUS, Upravno vijeće Ustanove za zdravstvenu njegu Domnius (u daljnjem tekstu: Ustanova DOMNIUS) raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

 

Za ravnatelja Ustanove DOMNIUS može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Mandat ravnatelja traje četiri godine.

Kandidati za ravnatelja podnose pisanu prijavu za natječaj. Prijavi treba priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
  • dokaz o radnom stažu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu
  • životopis

Dokumentacija iz priloga prijave za natječaj se dostavlja u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijave s dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose na adresu: Ustanova za zdravstvenu njegu DOMNIUS, Jaruščica 9 E, Zagreb, Upravnom vijeću, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvarati, za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

___________________________

Prof.dr.sc. Dujo Kovačević, dr.med.